Finance Master and ERP

เป็น Applications ทางด้านธุรกิจ ที่ใช้บริหารจัดการธุรกิจอัตโนมัติ และครอบคลุมทุกประเภทธุรกิจ เพื่อให้ธุรกิจต่างๆใช้งานบนระบบ Cloud เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดขนาดกลาง และ ขนาดใหญ่
Price 100,000฿

03 June 2023

View 1288 View

Finance Master and ERP

 

Finance Master Software for Finance and Banking

 

เป็นระบบสำหรับธุรกิจการเงินโดยเฉพาะ พัฒนาขึ้นมาโดยคนไทย 100% โดยมี Application ของเรา ภายใต้ Software Finance Master ประกอบด้วย 50 Modules ประกอบรวมกัน เหมาะสำหรับธุรกิจการเงิน เช่น ธนาคาร บริษัทเงินทุน บริษัทลิสซิ่ง

 

เป็น Software ทางด้านการเงินโดยเฉพาะ สำหรับ ธนาคาร / บริษัทเงินทุน / บริษัท Leasing / บริษัท Factoring / Peer to Peer Lending (P2P) และสถาบันการเงินประเภทอื่น รองรับทุกประเภทสินเชื่อ

 

 

 

 

ประกอบด้วย 50 Modules รวมกัน

 

 • CRM for Finance & Banking - ระบบ Customer Relationship Management สำหรับธุรกิจการเงิน

 • Personal Loan - ระบบสินเชื่อบุคคล

 • Commercial Loan - ระบบสินเชื่อธุรกิจ

 • Project Loan - ระบบสินเชื่อโครงการ

 • Syndicate Loan - เป็นสินเชื่อแบบปล่อยกู้เงินกู้ร่วม คือ การกู้ยืมที่มีเจ้าหนี้ตั้งแต่ 2 รายขึ้นไปในสัญญาเงินกู้ โดยเจ้าหนี้ตกลงเงื่อนไขตามที่เห็นพ้องต้องกันในการให้สินเชื่อแก่บริษัทหนึ่งหรือหลายบริษัท

 • Factoring - ระบบสินเชื่อเฟคเตอริ่ง

 • Floor Plan - เป็นสินเชื่อหมุนเวียน เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการสั่งซื้อรถยนต์ หรือจัดหารถยนต์ เพื่อเสริมสภาพคล่องและสร้างโอกาสในการดำเนินธุรกิจ

 • Leasing - Financial Lease - ระบบสินเชื่อปะเภท Financial Lease

 • Leasing - Operating Lease - ระบบสินเชื่อประเภท Operating Lease

 • Hire Purchase - สินเชื่อเช่าซื้อ

 • Installment Loan - สินเชื่อผ่อนชำระ เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า

 • Pledging - สินเชื่อจำนำ

 • Mortgage - สินเชื่อจำนอง หรือ สินเชื่อขายฝาก

 • Rental - ระบบให้เช่า

 • Credit Scoring - ระบบ Credit Scoring สำหรับทุกประเภทธุรกิจ

 • Peer to Peer Lending (P2P Lending) - สินเชื่อแบบให้กู้ยืม ระหว่างบุคคล กับบุคคล

 • Car for Cash - สินเชื่อรถแลกเงิน

 • Home for Cash - สินเชื่อบ้าน แลกเงิน

 • Promissory Note - สินเชื่อเงินกู้แบบออกตัวสัญญาใช้เงิน

 • Aval - ระบบอาวัล

 • Guarantee - ระบบการันตี

 • Collateral - ระบบหลักประกัน

 • Custodian - ระบบจัดเก็บเอกสารสำคัญ

 • Follow up - ระบบติดตามหนี้แบบครบวงจร

 • Legal - ระบบกฎหมาย

 • NPA Management - ระบบทรัพย์สินรอการขาย หรือ Non-Performing Asset (NPA)

 • NPL Management - ระบบบริหารหนีเสีย โดย Non-Performing Loan คือ เงินให้สินเชื่อที่ค้างชำระเงินต้นเกิน 90 วัน หรือที่เรียกกันว่า “หนี้เสีย” โดย NPL เกิดจากเงินให้สินเชื่อ หรือเงินที่ธนาคารให้กู้ ที่ค้างชำระเงินต้นจนลูกหนี้ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขการชำระเงินได้ หรือเรียกง่ายๆว่า “จ่ายหนี้ไม่ไหว”

 • Insurance - ระบบประกันภัย

 • Assurance - ระบบประกันชีวิต 

 • Registration - ระบบทะเบียน เช่น ทะเบียนรถยนต์ ทะเบียนเครื่องจักร

 • BancAssurance - ระบบขายประกันผ่านสถาบันการเงิน 

 • Other Loan by Parameter Setting up - ระบบ Parameter Setup ภายในระบบ เช่น หากมีสินเชื่อมใหม่เกิดขึ้น ไม่ต้องแก้ไขโปรแกรม เพียงแค่ Setup สินเชื่อมหท่ขึ้นมาเท่านั้น

 • Billing System - ระบบออกใบแจ้งหนี้ แบบแยกตามสัญญา

 • Single Bill System - ระบบออกใบแจ้งหนี้ แบบรวมทุกสัญญา แล้วส่งไปครั้งเดียว

 • Work Flow System - ระบบ Work Flow ที่ครอบคลุมทุก Operation ของการทำงาน เช่น Work Flow ในการอนุมัติสัญญา

 • Automation - ระบบทำงานอัตโนมัติ เช่น รับชำระเงิน  การติดตามหนี้

 • Document Center - ระบบจัดเก็บเอกสาร Electronic

 • Money Receive - ระบบการับเงิน ทุกประเภท

 • Money Payment - ระบบการจ่ายเงิน ทุกประเภท

 • Backoffice for Finance & Banking such as General Ledger , Fixed Assets, A/R , A/R , Warehouse & Inventory , Budgeting , Taxation , Invoicing , Purchasing and other

 • Integrated Service / API Service by RestFul API - ระบบ API ในการเชื่อมต่อกับระบบอื่นๆอัตโนมัติ เช่น เชื่อมกับ Line Official 

 • DMS Report Service - ระบบส่งข้อมูลรายงาน ให้กับธนาคารแห่งประเทศไทย

 • NCB Report Service - ระบบส่งข้อมูลรายงาน ให้กับเครดิตบูโร

 • Global Management - ระบบบริหารจัดการ ควบคุม แบบหลายบริษัท หลายสาขา ที่มีอยู่ทั่วประเทศ หรือ ทั่วโลก

 • Corporate Investment - ระบบการลงทุน ของบริษัท

 

ค่าเช่าระบบเริ่มต้น

100,000 บาท / เดือน

 

 • ไม่จำกัด User

 • ไม่จำกัด สาขา

 • ไม่จำกัด บริษัท

 

 

เอกสารเกี่ยวกับระบบ (บางส่วน)

 

 

 

 

 

 

Finance Master Addition Features

- Page 1

- Page 2

- Page 3

- Page 4

- Page 5

- Page 6
 

 

 

 

 

 

 

Modules ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

 

  

 

Factoring Cloud

Factoring คือ การซื้อขายลูกหนี้ทางการค้า โดยมีบริษัทแฟคเตอร์(Factor) ทำหน้าที่รับซื้อบัญชีลูกหนี้การค้าในรูปของใบกำกับสินค้าประเภทต่างๆ จากผู้ขายสินค้า ผู้ขายสินค้าจะโอนสิทธิบัญชีลูกหนี้การค้าที่เกิดจากการขายสินค้าเป็นเงินเชื่อไปให้กับบริษัทแฟคเตอร์ ขณะเดียวกันบริษัทแฟคเตอร์ก็จะจ่ายเงินให้แก่ผู้ขายสินค้าที่ได้โอนสิทธิบัญชีลูกหนี้การค้าดังกล่าวโดยบริษัทแฟคเตอร์อาจจะจ่ายเต็มจํานวนหรือบางส่วนตามข้อตกลง พร้อมทั้งการคิดส่วนลดและค่าธรรมเนียมในการบริหารบัญชีลูกหนี้ ควบคุมการเรียกเก็บหนี้ตามบัญชีเมื่อครบกําหนด ชําระ และรับผิดชอบต่อหนี้สูญตามมูลค่าของการขายสินค้าเป็นเงินเชื่อที่อาจเกิดขึ้น

 

การทําแฟคตอริ่งมีผู้เกี่ยวข้อง 3 ฝ่าย คือ

1. บริษัทผู้รับซื้อลูกหนี้ เรียกว่า บริษัท แฟคตอริ่ง (Factoring Company) หรืออาจเรียกว่า แฟคเตอร์
2. บริษัทผู้ขายสินค้าเงินเชื่อและขายลูกหนี้ที่เกิดจากการขายสินค้าเงินเชื่อนั้น เรียกว่า ผู้ขาย (Client)
3. บริษัทผู้ซื้อสินค้าเงินเชื่อ และเป็นลูกหนี้ที่หนี้จะถูกขายให้กับแฟคเตอร เรียกว้า บริษัทลูกหนี้ (Customer)

4.ระยะเวลาของการทําแฟคตอริ่งจะเป็นช่วงสั้น ๆ ประมาณ 7-180 วัน

 

การให้บริการของ บริษัทแฟคตอริ่ง แบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ

1.การให้บริการระดับภายในประเทศ (Domestic Factoring) กรณีนี้บริษัทผู้ซื้อและผู้ขายสินค้าจะอยู่ในประเทศเดียวกัน
2.และการให้บริการระดับ ระหว่างประเทศ (International Factoring) ที่ผู้ซื้อกับผู้ขายสินค้าจะอยู่คนละประเทศ

 

คุณสมบัติของระบบ

 • สามารถบันทึกคำขอสินเชื่อแบบ Factoring ได้ โดยในระบบ Factoring คือการที่บริษัทที่ทำธุรกิจรับซื้อบัญชีลูกหนี้การค้าจากบริษัทผู้ขายสินค้าหรือผู้ส่งออกด้วยระบบเงินเชื่อกับผู้ซื้อหรือผู้นำเข้า บริษัทที่ทำธุรกิจ Factoring นี้จะหักส่วนลดเป็นค่าดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม ซึ่งในระบบนี้สามารถ Support ระบบ Factoring ได้ 2 ประเภทคือ Demestic Factoring คือการรับซื้อลูกหนี้ที่เกิดจากการค้าในประเทศ และ International Factoring คือการรับซื้อลูกหนี้ที่เกิดจากการค้ากับต่างประเทศ
 • สามารถกำหนด Credit Limits ของ Client และ Customer หรือการตรวจสอบ Credit คล่อมกันระหว่าง Client และ Customer ได้
 • สามารถรับซื้อบัญชีลูกหนี้ได้ทั้งที่เป็น Invoice, Cheque, Contract, P/N หรืออื่นๆได้
 • สามารถคำนวณและกำหนดค่าธรรมเนียมต่างๆและสามารถให้ระบบคำนวณค่าธรรมเนียมต่างๆให้โดยอัตโนมัติได้ และค่าธรรมเนียมสามารถกำหนดได้ว่าอยู่ Base on อะไรเช่น Base on Invoice Amount หรือ Base on Advance Amount (ค่าธรรมเนียมต่างๆเช่น Transaction Fee, Operation Fee, Collection Fee, Other Fee)
 • สามารถทำการ Refund ให้กับ Client ได้และสามารถทำการ Net Settlement ได้
  รองรับระบบการ Rebate ได้และ การ Pay Rebate ได้
 • สามารถตั้ง Advance % ให้กับลูกค้าแต่ละรายได้
 • รองรับระบบการขยาย Due ของแต่ละ Invoice ได้และคิดดอกเบี้ยเพิ่มเติม (Extend Due)
 • รองรับการทำงานที่มีระบบ Broker ได้จากการจ่ายค่า Commission ให้กับ Broker
 • รองรับอัตราดอกเบี้ยปีนระดับตามวงเงินได้ เช่น ถ้าใช้วงเงินตั้งแต่ 1-10,000,000 บาทให้ใช้อัตราดอกเบี้ยแบบ MRR +2 แต่ถ้าวงเงินตั้งแต่ 10,000,001-20,000,000 ล้าน ให้ใช้อัตาดอกเบี้ยแบบ MRR + 4 เป็นต้น
 • สามารถกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบ FIX Rate หรือ Float Rate ตามแต่ละธนาคารได้
 • สามารถคำนวณหรือกำหนดค่าปรับได้หรือกำหนดอัตราค่าปรับได้
 • สามารถเชื่อมต่อระบบเข้ากับบัญชีแยกประเภทได้ (BackOffice)
 • สามาถมกำหนดสิทธ์การเข้าใช้งานระบบได้ตามแต่ละ User ว่ามี Authorized อย่างไร
 • ระบบสามารถทำงานผ่าน Web ได้ เช่น Client สามารถ Key Invoice ของตัวเองเข้ามาผ่านระบบ Internet ได้
 • ระบบรองรับการทำงานด้วยระบบ EDI ได้ เช่น ระบบสามารถ ดึงข้อมูล Invoice ของ Client จาก Tesco Lotus, Big C ได้
 • สามารถคำนวณและจ่ายค่า Commission ให้กับ Tesco Lotus หรือ Big C ได้
 • ระบบรองรับการบันทึก Debit Note หรือ Credit Note ในกรณีที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้น
 • ระบบสามารถ Lock Invoice ที่เคยซื้อแล้วไม่ให้ซื้อซ้ำได้และสามารถกำหนด Invoice Limit ในการรับซื้อแต่ละ Customer และ Client ได้
 • รองรับค่าธรรมเนียมต่างๆเช่น Transaction Fee, Operation Fee, Collection Fee, การกำหนด Invoice Limit, การกำหนด Tenor, การกำหนดเงื่อนไข Retention (การเก็บเงินมัดจำ)
 • รองรับการจ่ายเงินให้กับ Client ด้วยระบบ Baht Net และระบบ e-Banking ได้
 • รองรับการรับชำระเงินจากลูกหนี้แบบ Partial ได้ (ตัดหนี้ตาม Invoice แบบไม่เต็มได้)
 • รองรับการทำงานแบบหลายสาขาได้
 • มีรายงานการรับรู้รายได้,รายงาน Invoice Outstanding, รายงาน Aging Report และรายงานอื่นๆ
 • มีระบบการอนุมัติคำขอให้เพิ่มวงเงินในกรณีที่การรับซื้อแต่ละครั้งเกินวงเงินคงเหลือที่ตั้งไว้
 • ระบบวงเงินสามารถกำหนดเป็นแบบ Revolving Credit ได้
 • ในกรณีที่ลูกหนี้ชำระเงินไม่ครบหรือไม่เต็มจำนวนระบบสามารถเอาเงินที่ Reserved ไว้มาตัดหนี้ได้
 • ในหนึ่งใบรับซื้อของ Client ระบบสามารถรับซื้อหลายลูกหนี้ได้พร้อมกันในหนึ่งใบรับซื้อได้
 • ในการจ่ายเงินให้กับ Client (Advance Payment) ระบบสามารถจ่ายเงินที่ Reserved ไว้รวมกับการรับซื้อครั้งนั้นๆได้
 • สามารถกำหนด Tenor ให้กับ Client แต่ละรายได้

 

ค่าเช่าระบบเริ่มต้น

100,000 บาท / เดือน

 • ไม่จำกัด User

 • ไม่จำกัด สาขา

 

Learn More

 
 
 
 

Credit Scoring Cloud

 

สำหรับธุรกิจการเงินจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีเครื่องมือในการวิเคราะห์ Credit ด้วยเครื่องมือการวิเคราะห์เครดิตจาก S1 นี้ สามารถช่วยวิเคราะห์เครดิตของลูกค้าก่อนที่จะมาเป็นลูกค้า และ หลังจากที่เป็นลูกค้าแล้ว ที่สำคัญระบบของเรายังสามารถเชื่อมต่อข้อมูลมาจาก NCB และ BOL ให้อัตโนมัติ เพื่อมาเป็นส่วน

หนึ่งในการวิเคราะห์เครดิต และ สามารถเชื่อมโยงแบบ Host to Host หรือ แบบ Batch ได้เลย 

 

คุณสมบัติเพิ่มเติมอื่นๆ

 • เป็นระบบที่ใช้ในการคำนวณหา Credit Scoring ของลูกค้าแต่ละราย ที่มาขอสินเชื่อ

 • สามารถกำหนดเงื่อนไขการวิเคราะห์เครดิตของลูกค้าแยกตามประเภทลูกค้าได้ ไม่จำกัดจำนวนเงื่อนไข

 • สามารถเชื่อมต่อข้อมูลเครดิตกับ NCB ได้ ทั้งแบบ Host to Host และ แบบ Batch และ สามารถเชื่อมต่อข้อมูลกับ BOL ได้

 • สามารถกำหนดปัจจัยในการวิเคราะห์เครดิตโดยไม่จำกัดปัจจัย ได้ เช่น

  • ปัจจัยส่วนบุคคล (เพศ,สถานภาพ,อายุ)

  • ปัจจัยที่พักอาศัย (ภูมิลำเนา,ที่อยู่ปัจจุบัน,เขตพื้นที่,กรรมสิทธิ์,ระยะเวลาการอาศัย)

  • ปัจจัยการทำงาน (ตำแหน่ง,อายุงาน,ระดับรายได้,คะแนนองค์กร)

  • คะแนนองค์กร (รูปแบบองค์กร,ทุนจดทะเบียน,แนวโน้มอุตสาหกรรม,ระยะเวลาดำเนินการ,การจ่ายเงินเดือน)

  • ปัจจัยการติดต่อ (เบอร์โทรศัพท์,การติดต่อที่ทำงาน)

  • ปัจจัยความน่าเชื่อถือของข้อมูล (เอกสารทางการเงิน,การโทรตรวจสอบ)

  • สามารถกำหนด Grade ผลลัพธ์ในการวิเคราะห์เครดิตได้

  • สามารถคำนวณหาคะแนนให้กับลูกค้าหลังจากที่เกิดสัญญาแล้วและลูกค้ามาขอสินเชื่อเพิ่มเติม (Credit Behavior)

  • สามารถพิมพ์รายงานการวิเคราะห์เครดิตออกมาได้

  • สามารถเก็บประวัติการวิเคราะห์เครดิตแต่ละครั้งได้

 • สามารถกำหนด Template ในการวิเคราะห์ลูกค้าแต่ละประเภทได้

 • สามารถวิเคราะห์เครดิตโดยใช้ข้อมูลจาก Big Data / Social Media มาประกอบรวมกันได้

 • สามารถกำหนด Formula ในคำนวณ Scoring ในแต่ละ Item ได้

 • และคุณสมบัติอื่นๆ อีกมากมาย

 

 
 
 

Accounting Software

 

Accounting Enterprise

ระบบบัญชีที่ครอบคลุมการทำงานในส่วนต่างๆ ของงานด้านบัญชี ที่ครบวงจรที่สุด ซึ่งระบบนี้สามารถใช้งานได้กับธุรกิจทั้งขนาดเล็ก, ขนาดกลาง,หรือขนาดใหญ่
เพื่อให้การปฎิบัติงานรวดเร็วถูกต้องและมีประสิทธิภาพสูงสุด และเพื่อรองรับองค์กรที่เข้าสู่ยุค Cloud

ค่าเช่าระบบ 20,000 บาท / เดือน

 • ไม่จำกัด User

 • ไม่จำกัด สาขา

เอกสารเกี่ยวกับระบบ

Modules ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

 
 
 
 

Human Resources Management Software

 
 

เป็นระบบบริหารงานบุคคลและธุรการ ที่ครอบคลุมทุก Function งานของ HR มากที่สุด โดยมี Application ภายใต้ระบบ Human Resource นี้กว่า 39 Applications ประกอบรวมกัน

ค่าเช่าระบบ 15,000 บาท / เดือน

 • ไม่จำกัด User

 • ไม่จำกัด สาขา

เอกสารเกี่ยวกับระบบ

Modules ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด