ธุรกิจของคุณพร้อมเข้าสู่ยุค AI/Robot/BOT แล้วหรือยัง พบกับบริการ Staff BOT ที่ทำงานแทนคนอัตโนมัติสำหรับทุกประเภทธุรกิจ จาก appbankasia.com แล้วคุณจะพบว่าคุณสามารถทำธุรกิจด้วยคนเพียงคนเดียวได้ ที่เหลือให้ Staff BOT ทำงานแทน * ด้วยข้อดีของ Staff BOT 1.Working Every Day 7*24 : ทำงานทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง ไม่มีวีนหยุด 1.No Salary : ไม่ต้องจ่ายเงินเดือน 2.No Overtime : ไม่มีโอที 3.No Welfare : ไม่มีสวัสดิการ 4.No Internal Politics : ไม่มีปัญหาการเมือง 5.No Sick : ไม่มีเจ็บป่วย ตัวอย่างการใช้งาน Staff BOT - Customer Service BOT : ตอบคำถามให้กับผู้คนที่ติดต่อเข้ามาอัตโนมัติ หรือ ตอบคำถามที่ BOT จากอีกที่หนึ่งติดต่อเข้ามาอัตโนมัติ - Helpdesk BOT : รับปัญหาเข้ามาอัตโนมัติ , คนหา Solution ในการแก้ไขปัญหาอัตโนมัติ และ ตอบกลับอัตโนมัติ - Marketing BOT : วางแผนการตลาดอัตโนมัติ , สร้าง Campaign อัตโนมัติ , ค้นหา Customer Target อัตโนมัติ , วิเคราะห์คู่แข่งอัตโนมัติ และ ส่ง Promote อัตโนมัติ - Sale BOT : สำหรับให้ระบบขายให้อัตโนมัติ - Purchase BOT : ระบบจะวิเคราะห์และจัดซื้อให้อัตโนมัติ - Accounting BOT : ระบบจะทำการประมวลผล Transaction และลงบัญชีอัตโนมัติ - Service BOT : บริการอัตโนมัติ เช่น รับจอง จองคิว - Chat BOT : พูดคุยอัตโนมัติ ระหว่าง คน กับ BOT , หรือ ระหว่าง BOT กับ BOT - SMS BOT : หากลุ่มเป้าหมาย และส่ง SMS เพื่อ Promote อัตโนมัติ - Voice BOT : หากลุ่มเป้าหมาย และ Voice Call ไปยัง Customer Target อัตโนมัติ - Email BOT : หากลุ่มเป้าหมาย และ ส่ง Email ไปยัง Customer Target อัตโนมัติ - Audit BOT : ตรวจสอบภายในอัตโนมัติ - Approve BOT : อนุมัติเอกสาร หรือ Transaction ต่างๆแทนคนอัตโนัติ - HR BOT : ประเมินผลงานอัตโนมัติ , ออกใบเตือนอัตโนมัติ , ออกหนังสือชมเชยอัตโนมัติ , ประเมินผลผู้สมัครงาน อัตโนัมิต , คำนวนเงินเดือนอัตโนมัติ - Programmer BOT : ทำหน้าที่เขียนโปรแกรมแทน Programmer ที่เป็นคนอัตโนมัติ ด้วยภาษาต่างๆเช่น C, Java, PHP, R, Python, SQL, Store Procedure, Function เป็นต้น - Support BOT / IT BOT : ทำหน้าที่เป็น Production Support ให้อัตโนมัติ เพื่อมีปัญหาเกิดขึ้นระหว่างใช้งานระบบ - Monitor BOT : ทำหน้าที่ Monitor เพื่อแจ้งเตือนปัญหาต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น อะไรเขียวอยู่ อะไรเป็นสีเหลืองแล้ว อะไรที่เป็นสีแดงแล้ว เพื่อให้แก้ไขปัญหาก่อน - Security BOT : ทำหน้าที่รักษาความปลอดภัย การแจ้งเตือน การรายงานสิ่งที่ผิดปกติ เชื่อมต่อกับ Sensor จากอุปกรณ์ IoT ต่างๆ - Production BOT : ระบบเพื่อควบคุมการผลิต อัตโนมัติ - Test BOT : สำหรับทำหน้าที่ทดสอบ ต่างๆแทนคน - Lending Analysis BOT : ทำหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อแทนคนอัตโนมัติ โดยอาศัยข้อมูลจาก Big Data - Lending Approve BOT : ทำหน้าที่อนุมัติสินเชื่อแทนคนอัตโนมัติ โดยอาศัยข้อมูลจาก Big Data - Dunning BOT : ทำหน้าที่ติดตามหนี้อัตโนมัติ ผ่าน Channel ต่างๆ - Treasury BOT : ทำหน้าที่บริหารจัดการเรื่องเงิน การการลงทุนต่างๆของธุรกิจ อัตโนมัติ - Control BOT : ทำหน้าที่ควบคุม Budget ให้อัตโนมัติไม่ให้มีการ ใช้จ่ายเกินงบประเมาณ - Administration BOT : ทำหน้าที่ Grant Authorized / ให้สิทธิ์ ต่างๆแทน Admin อัตโนมัติ - Big Data BOT : ทำหน้าที่ประมวลผล และ หากลุ่มเป้าหมายจากเครือข่าย Internet อัตโนมัติ - Entry BOT : ทำหน้าที่แทนพนักงานบันทึกข้อมูลอัตโนมัติ การคีย์ข้อมูลลง Form ต่างๆ เป็นต้น - And More BOT : และอื่นๆ อีกมากมาย * *** จะเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์ สำหรับธุรกิจต่างๆ ใน Jan'2019 *** * Learn more about us at www.appbankasia.com | www.softoneasia.com --- Update and follow our news at Google business https://g.co/kgs/nVZGVP

Leave a comment

Translate »